Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for de opgaver som Carleton Legal Consulting påtager sig og de juridiske konsulentydelser som Carleton Legal Consulting leverer.

Vi opdaterer vores betingelser løbende, så husk at holde dig orienteret.

Almindelige forretningsbetingelser, Carleton Legal Consulting, version 2.1 af 08. februar 2018.

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige forretningsbetingelser (herefter Betingelser) for Carleton Legal Consulting, Fælledvej 17, 7600 Struer (herefter ”Carleton”) af juridiske konsulentydelser.

2. Opgaven

Når vi modtager en ny opgave, udarbejdes der en beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen, der fremsendes skriftligt til klienten via e-mail indeholder informationer om opgavens karakter, samt hvorledes opgaven vil blive afregnet.

3. Accept og Fortrydelsesret

Når du bekræfter og godkender den tilsendte opgavebeskrivelse, acceptere du aftalen. Hvis du er privatkunde giver du ligeledes samtykke til at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen, jf. forbrugeraftaleloven.

4. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Når du er ny som kunde hos Carleton indhenter vi dine identitetsoplysninger som en forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Alle kunder skal oplyse navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr., når vi modtager opgaven.

Når du indgå aftale med Carleton om løsning af en opgave, giver du samtidigt dit samtykke til, at vi indhenter og behandler ovennævnte personoplysninger om dig.

Carleton tager ikke imod kontantbetaling.

5. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Carleton er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra kunder, fortroligt.

6. Honorar

Honoraret for Carletons arbejde afregnes på timebasis med kr. 1.800 kr. pr. time eksklusiv moms.

I tilfælde, hvor en sag skal afregnes på timebasis, vil honorarets størrelse ikke på forhånd kunne fastsættes, idet der i disse sager henses til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. Carleton vil alene kunne give et begrundet estimat for honorarets samlede størrelse i denne type sager.

Såfremt priserne for den aftalte opgave ændres, som følge af ændringer i opgavens materielle indhold eller omfang er Carleton berettiget til at ændre de overfor Kunden aftalte priser, jf. pkt. 8.

Omfattes opgaven af en af Carleton’s benyttet prisliste, fastpris mv. fastsættes prisen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

7. Forudbetaling og Deponering

Vi anmoder i alle tilfælde vores kunder om at indbetale et depositum svarende til sikkerhed for skyldigt honorar, samt eventuelle positive udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer til offentlige myndigheder, tinglysningsafgifter og lignende.

I tilfælde, hvor der er givet en fastpris for opgaven, anmoder vi om en forudbetaling på 50 % af den samlede pris.

I tilfælde, hvor en sag skal afregnes på timebasis, vil vi anmode dig om at forudbetaler et depositum som sikkerhed for det skyldigt honorar i forbindelse med sagens gang. Depositum fastsættes ved hver eneste opgave ud fra sagens karakter og omfang m.v.

8. Betaling

Honoraret betales på baggrund af en faktura, som fremsendes til Kunden senest ved opgavens afslutning.

Ved opgaver, hvor prisen er aftalt på forhånd:

Ved opgavens opstart fremsendes der en faktura på 50 % af det aftalte honorar for opgaven, jf. pkt. 7. Ved opgavens afslutning, trækkes den forud indbetalte honorar fra og der fremsendes en faktura for den sidste andel af honoraret.

Ved opgaver, hvor en fastpris ikke er aftalt på forhånd, fremsendes der ved opstart af en opgave en faktura på det aftalte depositum, jf. pkt. 7. Ved opgavens afslutning fremsendes en faktura for vores arbejde, fratrukket den tidligere indbetalt honorar, jf. § pkt. 7.

Betaling skal ske senest 10 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Carletons betalings-vilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Carleton til at standse yderligere konsulentydelser samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms. Carleton er endvidere ved forsinket betaling berettiget til et fast kompensationsbeløb på kr. 310.

9. Bestilling og betaling af online-møder

Bestilling. Du kan bestille et online-møde direkte på careleton.dk. Når du bestiller et online-møde bliver det registreret i vores IT-system.

Når vi modtager din bestilling, vil vi bekræfte ordren og automatisk sende en ordrebekræftelse til dig samt et link til mødet.

Når du modtager en ordrebekræftelse er det vigtigt at du læser den grundigt igennem, når du modtager den, og sørg for, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med bestillingen, herunder særlig det valgte juridisk emne samt tidspunktet.

Du har selv ansvar for at tjekke, at dit møde er udstedt i henhold til din bestilling.

Booking af Møde

Alle online-møde bestilt på carleton.dk vil blive registreret I vores system. Du vil modtage en e-mail, som indeholder dato og tidspunkt og kvittering for dit køb.

Samtidigt vil du modtage en mødeindkaldelse som du skal acceptere.

Denne e-mail sendes til dig straks.

Såfremt du ikke modtager din elektronisk kvittering og mødeindkaldelse, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på info@carleton.dk.

Carleton påtager sig intet ansvar for forkert oplyste e-mail adresser.

Afbestilling

Når du bestiller et online – møde har du mulighed for at ombestemme dig inden for 24 timer efter at bestillingen er foretaget. Hvis du allerede har betalt for mødet, får du pengene tilbage. Hvis bestilling foretages senere end 24 timer før mødet afholdes, tillader vi afbestilling og tilbagebetaling såfremt du kontakter os pr. telefon senest 12 timer før det bestilte mødetidspunkt.

Efter 24 timer fra bestilling af mødet gælder vores normale afbestillingsregler. Bliver man forhindret i at deltage på mødet, kan mødet varetages af en kollega eller overflyttes til senere afholdelse. Ved afmelding 4 timer før mødet, opkræves 50 % af mødehonorar og ved afmelding 1 time før mødestart opkræves hele det opkrævede mødehonorar.

Hvis du har lavet en åbenlys fejl i forbindelse med bestilling på vores hjemmeside, har du 24 timer fra fejlen er lavet, til at rette den. Drejer det sig om et møde, som er bestilt med afholdelsestidspunkt mindre end 24 timer efter bestilling, skal du kontakte os hurtigst muligt på 22409204. Efter denne tidsfrist pålægges et ændringsgebyr.

Vi bestræber os på at give vores kunder så korrekt information som mulig. Vi tager dog forbehold for taste- og trykfejl, hvilket kan indebære, at vi ikke kan levere i henhold til information givet af os igennem vores tilbud, markedsføring eller på anden måde.

Priser. Alle priser på carleton.dk angives i danske kr. og er inkl. moms.

Betaling. Et online-møde betales online med kreditkort eller mobilepay.

Vi modtager betaling med VISA/Dankort, VISA og MASTERCARD.

Beløbet trækkes fra din konto med det samme efter du har godkendt beløbet.

Vi forbeholder os retten til at annullere din bestilling, såfremt der ikke er dækning på kortet.

Annullering af et møde. Hvis du aflyser et online-møde vil mødegebyret blive tilbageført til det kort som du har betalt med.

Være opmærksom på, at ovenstående kun gælder for aflysning inden aflysningsfristen for mødet udløber.

Sikkerhed ved betaling med kreditkort. Vi anvender betalingssystemet Qucikpay. Quickpay er godkendt af Nets Denmark A/S og overholder således alle de krav om sikkerhed, som Nets Denmark A/S foreskriver.

Dette omfatter bl.a. kryptering af overførelser, kryptering af lagrede informationer, en omfattende systematiske test, virusbeskyttelse og anvendelse af krypteringscertifikatet SSL-kryptering i kommunikationen med indløser. Ligeledes benyttes SSL/TLS-kryptering i kommunikationen mellem kunderne og serveren.

10. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes den konkrete opgave, og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige samtykke. Carleton er alene ansvarlig for den rådgivning, der er ydet til kunden og honoreret herfor.

I tilfælde af, at der udarbejdes skabeloner til en virksomhed, som skal anvendes generelt er Carleton alene ansvarlig for den rådgivning som vi har ydet i forbindelse med den konkret udarbejdede skabelon og er ikke ansvarligt hvis kunden ændrer i denne skabelon eller anvender den i en situation, hvor den ikke er tilegnede.  Det samme gælder, såfremt skabelonen forældres grundet ny retsregler og retspraksis.

Ved udarbejdelse af skabelon, faktureres der en mere pris på 200 % af opgavens værdi.

11. Immaterielle rettigheder

Vores kunder har ret til at bruge materiale, vi har udarbejdet i en konkret sag i overensstemmelse med den konkrete opgaves formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører Carleton, medmindre andet er aftalt, jf. i øvrigt pkt., 10.

12. Levering, opgavens afslutning og ændringer

Carleton har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil kunden måtte anmode om, at sagen afsluttes.

En opgave betragtes som afsluttet, når opgaven, som beskrevet i aftalen er udført. Ved levering af juridiske dokumenter, anses disse opgaver for afsluttet, når der til Kunden er fremsendt en endelig digital udgave med besked herom. Levering anses for sket, selv om der eftersendes en udprint med posten.

Leveringstiden. Leveringstiden, dvs. afslutning af en opgave, er fastsat af Carleton efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Carleton. Carleton skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om evt. forsinkelser med opgaven.

Ændringer. Evt. ændringer i opgaven, f.eks. ændringer i opgavens karakter eller omfanget, kan kun ske ved særskilt aftale og Carleton vil kunne fakturere for det arbejde som er udført hidtil i forhold til den oprindelig opgave. Det samme gør sig gældende i tilfælde af, at Kunden afslutter sagen inden opgaven er fuldført, uden at det skyldes forhold hos Carleton. Carleton vil i dette tilfælde kunne fakturere for det arbejde der er udført inden sagen blev afsluttet.

13. Persondata og Opbevaring af sagsakter

Indsamling af personlige oplysninger

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse og din privatadresse, din tlf. nr. samt cpr. nr., og oplysninger om dine private- og økonomiske forhold m.v.

Du vil altid blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring inden vi indhenter og behandler oplysning om dig.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Det er op til dig, om du vil afgive personlige oplysninger til os. Vi indsamler oplysningerne i forbindelse med opgaveløsning og administration af kundeforholdet samt til at tilmelde dig nyhedsbreve eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores ydelser.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, medmindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har samtykket til det, eller det ligger i opgavens beskaffenhed, f.eks. ansøgning til det offentlige m.v.

Alle kundedata m.v. opbevares digitalt på vores server eller på vores arkiv mens vi behandler din sag. Kundedata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet er skriftlig aftalt, bliver materialet slettet og makuleret ved opgavens afslutning.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder.

Hvis du vil vide, hvilken oplysninger vi har registreret om dig, kan du ved anmodning få oplyste dette såvel som at bede om at få oplysningerne ændret, berigtiget eller slettet.

Vores dataansvarlig hos Carleton Legal Consulting er Elke Marie Hou-Carleton, emc@carleton.dk, tlf. 22 40 92 04.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personlige oplysninger i forbindelse med behandling af din sag, kan du sende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, Tlf. 33193200. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

14. Ansvar og ansvarsforsikring

I Carleton tager vi vores ansvar for vores arbejde seriøst. Vi ved, at konsekvenserne for dig kan være stor og derfor påtager vi os ansvaret for vores juridisk bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Et af vores vigtigste opgaver er, at sikre, at sagerne er fuldoplyst, så vi rådgiver dig på et tilstrækkeligt grundlag. Derfor, er det også vigtigt at du altid fremkommer med relevante oplysninger, fakta, forventninger m.v. Og vi vil gøre det samme.

Carletons erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og kravets art, begrænset til det største af de følgende to beløb:  honoraret, der er faktureret for den juridisk konsulentydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet eller til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko, og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist en kunde til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

15. Klager

Eventuelle uenigheder vedrørende løsning af en opgave ønsker vi bliver søgt løst i mindelighed mellem dig og Carleton. Opnås der ikke enighed, kan en klage indsendes til forbrugerklagenævnet. Mere information findes på www.forbrugerombudsmanden.dk.

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem dig og Carleton skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente domstol.

17. Privatpolitik

Hos carleton.dk respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger. Informationer indsamlet på carleton.dk bliver holdt strengt fortrolige, og bliver hverken solgt, udlejet, udlånt eller på anden måde videregivet til 3. part.

Cookies på carleton.dk

Skulle det ske at carleton.dk anvender cookies, vil det bl.a. være for at kontrollere, at brugere kun får vist en evt. popup én gang. Disse cookies bliver på ingen måder brugt til at indsamle andre oplysninger fra brugerne! De sider vi linker til, kan anvende  cookies til at spore, at deres besøgende kommer fra carleton.dk. Vi har ikke adgang til disse cookies.

Serverlogs på carleton.dk

På carleton.dk analyserer vi jævnligt serverens logs, som en del af arbejdet med at forbedre materialet på hjemmesiden. Disse logs indeholder bl.a. ip-adresser, men er ellers ikke personligt identificerbare, og vi gør ikke noget forsøg på at linke dem til brugerne af siden.